Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

hederviken

Norrtälje Naturcentrum leder ett av 20 nationellt utpekade pilotområden mot övergödning

Norrtälje Naturcentrum har tilldelats projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder och lokal förstärkning av åtgärdsarbetet mot övergödning under åren 2019 och 2020 i Åkerströmmens och Norrtäljes avrinningsområden. Projektledare på Norrtälje Naturcentrum är Johannes Sandberg som har anställts som åtgärdssamordnare från och med mars 2019.

Nationell satsning på att utveckla nya arbetsformer i vattenvården

Havs- och vattenmyndighetens satsning innebär att Norrtälje Naturcentrum och pilotområde Åkerströmmen och Norrtäljes avrinningsområden ingår i ett nätverk med 20 andra pilotområden i Sverige som fått bidrag under tre år att utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.

Projekten stöds av en nationell stödfunktion som är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna (länsstyrelser) och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Satsningen är en del av regeringens utökade och fleråriga satsning på rent hav som beslutades om 2018. Den omfattar totalt nästan 37 miljoner kronor som fördelas på tre år 2018–2020.

Inom ramen för projektet samverkar Norrtälje Naturcentrum med Norrtälje, Österåker och Vallentunas kommuner och deras arbete inom Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Vi har även nära samarbete med LRF:s kommungrupp i Täby-Vallentuna, samt Norrtälje. Övriga intressenter utgörs av privata markägare, skogsägare, lokala föreningar, t.ex. vattenvårdsföreningar, sportfiskare, m. fl.

Mål och syfte med projektet

Projektets övergripande mål är minskat näringsläckage och minskad övergödning samt att komma vidare med åtgärdsarbetet och öka genomförandegraden. Projektmål är också att genom dialog och samverkan med mark- och djurägare skapa förutsättningar för praktiska åtgärder inom berörda kommuner.

Åtgärdssamordnaren kommer att arbeta med att överblicka, stödja och stimulera till samverkan mellan t.ex. markägare, ideella organisationer och offentliga aktörer i området, samt fånga upp och stötta initiativ. Åtgärdssamordnaren ska även arbeta med stöd i utformningen av ansökningar för ekonomiskt stöd till åtgärder, delta i lokal vattenvårdssamverkan, stimulera åtgärdsarbetet inom hästnäringen, samt arbeta med kommunikation och information.

Den lokala förstärkningen av åtgärdsarbetet fokuserar på att prioritera följande insatsområden:

 1. genomföra fler åtgärder mot övergödning där rätt åtgärd placeras på rätt plats
 2. identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning som orsakar minsta möjliga negativa påverkan på jordbrukets produktion
 3. identifiera hur åtgärdsplanering kan stärkas och vad som behövs för att fler åtgärder mot övergödning ska genomföras
 4. identifiera incitament och styrmedel för att stärka åtgärdsarbetet utifrån lokala förutsättningar
 5. identifiera vilka stöd och underlag som behövs för åtgärdssamordning mot övergödning inom avrinningsområdet
 6. bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap
 7. samverka med Greppa Näringens enskilda rådgivning om övergödning bör ske där det är möjligt
 8. aktivt deltagande i det nationella nätverk som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare.

Åtgärdssamordnarens roll och stöd i det lokala åtgärdsarbetet:

 1. överblicka, stödja och stimulera till samverkan mellan markägare, organisationer och kommunförvaltningar i Norrtälje, Vallentuna och Österåker samt skapa en nära dialog med länsstyrelsen
 2. fånga upp och stötta initiativ från markägare, organisationer och kommunförvaltningar i Norrtälje, Vallentuna och Österåker
 3. vara drivande och stöttande i enskilda markägares projekt i nämnda kommuner
 4. skriva ansökningar om ekonomiskt stöd från t.ex. landsbygdsprogrammet och våtmarkssatsningen
 5. delta i och bidra till arbetet i Åkerströmmens vattenvårdssamverkan, och den framväxande Vattenvårdssamverkan i Norrtälje kommun
 6. stimulera åtgärdsarbetet inom hästnäringen genom att skapa dialog med- samt stötta verksamhetsutövare/hästhållare med kunskap och förslag på miljöförbättrande åtgärder
 7. ordna seminarier och dialogmöten och på andra sätt arbeta med kommunikation och information rörande t.ex. bidragsmöjligheter och förslag på åtgärder

För frågor om projektet eller vårt naturvårdsarbete kontakta Tobias Nilsson, (ansvarig naturvård) 0709-99 63 25.