Publikationer

Kunskap om Roslagens växt- och djurliv är betydelsefull inte enbart för oss inom naturvård. Information för att skapa förståelse för naturvårdsarbetet är viktigt, därför försöker Norrtälje Naturvårdsstiftelse på olika sätt nå ut med information till allmänhet, myndigheter och andra. Det gäller både information om våra egna projekt och mer allmän kunskap om de ekologiska sambanden. Vår hemsida är en del i denna strävan. Böckerna köper du enklast på Färsna gård.

Böcker

Upplands flora

Praktboken om Upplands flora utgiven i november 2010. Boken presenterar förekomst och utbredning av alla vilda kärlväxter som påträffas i landskapet, totalt 2 800 arter. Den summerar resultatet av det ideella inventeringsarbete som mer än 200 personer utfört under 20 års tid. Utbredningen för 1100 arter visas i kartor, för sällsynta växter anges exakta växtlokaler.
Redaktör Lena Jonsell, pris 390 kr (inkl moms).

Upplands fåglar – fåglar, människor och landskap genom 300 år

Praktboken om Upplands fåglar gavs ut 1996 av Upplands Ornitologiska Förening. Vi har fortfarande en liten upplaga kvar som vi säljer för 475 kr/st (inkl moms).
Författare Rickard Fredriksson och Martin Tjernberg. Vinjetteckningar Gunnar Brusewitz och Håkan Delin.

Värt att se i Roslagens Natur

En guidebok över besöksvärda naturområden i Roslagen. Publicerades av Naturvårdsstiftelsen på Bonniers bokförlag 1993.
Författare Gunnar Brusewitz, Christer Stighäll, fotografier Klas-Rune Johansson och Roine Karlsson samt teckningar Gunnar Brusewitz. Boken är tyvärr slutsåld men kan hittas på antikvariat.

Rapporter (PDF) publicerade av Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Restaurering Mnemosynefjärilshabitat i Norrtälje kommun 2002-2006 (2010:3)
Violgubbe och fjälltaggsvamp i Norrtälje kommun (2010:2)
Hävd av rikkärr
– sammanställning av inventeringar i två rikkärr i Norrtälje kommun 1995-2009 (2010:1)
Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö (2009:10)
Inventering av finnögontröst i Uppsala län 2007-2008 (2009:7)
Inventering av fältgentiana i Uppsala län 2007-2008 (2009:6)

Asknätfjäril

Landskapsekologisk plan Asknätfjäril i Norrtälje kommun (2008:1)
Inventering av asknätfjäril 2009 Inventering av asknätfjäril (2009)
Inventering av asknätfjäril 2008 i Norrtälje kommun(2008:3)
Inventering av asknätfjäril 2007  i Norrtälje kommun (2007:2)
Inventering av asknätfjäril 2006 i Norrtälje kommun (2006:1)
Inventering av asknätfjäril 2005 i Norrtälje kommun (2005:2)

Mnemosynefjäril

Inventering av mnemosynefjäril 2009 i Norrtälje kommun (2009:8)
Inventering av mnemosynefjäril 2008 i Norrtälje kommun (2008:2)
Inventering av mnemosynefjäril 2007 i Norrtälje kommun (2007:3)
Inventering av mnemosynefjäril 2006 i Norrtälje kommun (2006:2)
Inventering av mnemosynefjäril 2005 i Norrtälje kommun (2005:3)
Inventering av mnemosynefjäril 2003-2004 i Norrtälje kommun år (2004:1)
Parnassius Mnemosyne inom Norrtälje kommun 1995 (1996:1)
Inventering skyddsvärda träd, i Norrtälje kommun (2009:5)
Inventering av gölgroda i Norrtälje kommun 2009 (2009:4)
Gamla lövträd i kulturlandskapet
 (2009:3)
Inventering av rödlistade kryptogamer i fem områden i Norrtälje kommun (2009:2)
Metodutveckling av biologisk indikator i källmiljöer (2007:1)
Inventering av boknätfjäril 2003 i Norrtälje kommun 2003 (2003:1)
Inventering av rödlistade skalbaggar och lavar i några ekområden (2000:1)
Att rädda sänkta sjöar – En biologisk och juridisk handledning (1997:1)
Fiskevårdsplan Norrtäljeån 2008-1013 (2009:1)
Utvecklingen av Upplands utterpopulation under 1995 – 2004 (2005:1)
Effektiviteten hos olika typer av faunapassager avsedda för utter (1999:1)
Inventering av utter i Uppland 1995 (1996:3)
Inventering av utter i östra och norra Uppland 1993-1995 (1996:2)

Rapporter publicerade av andra

Värdefulla naturbetesmarker i Norrtälje kommun. Naturvård i Norrtälje kommun nr 35 (2010)
Rikkärr i Stockholms län. Länsstyrelsen (2009)
Fjärilar i Norrtälje kommun inventering 2007 – 2008. Naturvård i Norrtälje kommun nr 36 (2009)
Mnemosynefjarilen i Uppland – historik och nuvarande utbredning – historik och nuvarande utbredning. Länsstyrelsen (2008)
Heden och Mönäsviken på Svartlöga – skötselplan. Naturvård i Norrtälje kommun nr 34 (2008)
Skärgårdens odlingslandskap – vad hände med det lokala engagemanget? Naturvård i Norrtälje kommun nr 34 (2007)

IMG_3842

Beställning av rapporter samt årsredovisningar :


norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

0176 – 184 02